Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Wstęp
Sklep internetowy dostępny pod adresem https://surf7.pl/ prowadzony jest przez Piotra Puzynowskiego wykonującego
działalność gospodarczą pod firmą SURF SEVEN SPORT – Piotr Puzynowski pod adresem ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980
Warszawa, NIP: 5251375941, REGON: 013021466, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Dane kontaktowe Sprzedawcy:
– telefon: +48 22 6161147,
– adres e-mail: sklep@surf7.pl.
Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem
Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych
umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.
§1. Definicje
1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://surf7.pl/.
2. Sprzedawca – Piotr Puzynowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą SURF SEVEN SPORT – Piotr Puzynowski
pod adresem ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa, NIP: 5251375941, REGON: 013021466.
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo
przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą.
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu
internetowego, której przedmiotem jest zakup Produktu.
7. Produkt – produkt, który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane Sprzedawcy i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży
Produktu ze Sprzedawcą.
9. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia w celu
dokonania zakupu Produktu.
10. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat
Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
12. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o
Produktach i promocjach Sprzedawcy.
13. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§2. Postanowienia ogólne
1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami
współżycia społecznego.
3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu
realizacji umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę
określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.
6. Informacje dotyczące Produktu znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
7. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów dostępnych w Sklepie internetowym,
wprowadzania nowych Produktów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w
trwających już promocjach. W przypadku akcji promocyjnych obejmujących czasową obniżkę ceny Produktu Sprzedawca
na stronie Produktu wskazuje, obok ceny promocyjnej, poprzednią najniższą cenę produktu, jaka obowiązywała w okresie
30 dni przed wprowadzeniem promocji. Skala obniżki będzie ustalana w stosunku do najniższej wskazanej ceny.
9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Klient zobowiązany jest do
korzystania ze stron internetowych Sprzedawcy w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez
nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
10. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione
osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i
ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie
korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
§3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług
1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy drogą elektroniczną usługi poprzez:
a) udostępnienie treści o ofercie i Produktach na stronie Sklepu internetowego,
b) umożliwienie wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży,
c) umożliwienie dokonania rejestracji w celu utworzenia Konta klienta i utrzymanie Konta klienta Sklep internetowego,
d) przesyłanie Klientom informacji o promocjach i Produktach w formie „Newslettera”.
2. Usługi określone w pkt 1 świadczone są nieodpłatnie.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana
jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega
rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana
jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym.
5. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego –
Formularza rejestracji. Posiadanie Konta klienta nie jest wymagane do złożenia zamówienia na Produkty dostępne w
Sklepie internetowym.
6. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania
się Klienta do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego oraz ulega
zakończeniu z chwilą wypowiedzenia przez Klienta umowy zgodnie z zasadami określonymi Regulaminem lub po wypisaniu
się z listy subskrypcyjnej za pomocą hiperłącza (linku) zawartego w wiadomościach Newsletter.
7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.
8. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług
internetowych.
§4. Umowa sprzedaży
1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na Produkty dostępne w Sklepie internetowym:
a) za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym;
b) drogą elektroniczną na adres sklep@surf7.pl;
c) telefonicznie pod numerem +48 22 6161147.
2. W celu złożenia zamówienia poprzez Formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Klient dokonuje wyboru
Produktu dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz wskazując cechy zamawianego
Produktu. Po dokonaniu wyboru Produktu (dodanie Produktu do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie
internetowym), Klient wypełnia Formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez
Sprzedawcę, a następnie potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”.
3. W celu złożenia zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy lub telefonicznie Klient przekazuje
Sprzedawcy informacje o zamawianym Produkcie oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności dane
identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane umożliwiające kontakt w sprawie zamówienia (numer telefonu, adres e-mail).
4. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia
adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia. Następnie Sprzedawca po weryfikacji możliwości
realizacji zamówienia przesyła Klientowi wiadomość potwierdzającą zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Klienta
wiadomości potwierdzającej zamówienie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
5. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj
zamówionego Produktu, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile
dotyczy).
§5. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa
1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem §6 pkt 3 niniejszego Regulaminu).
2. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Produktu przez
Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia dla Produktów dostępnych na magazynie Sprzedawcy wynosi do trzech dni
roboczych.
3. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 14.00 oraz w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone następnego
dnia roboczego.
4. W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku Produktów nie jest aktualnie dostępna, Klient jest o tym
informowany telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia
(częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór Produktu zamiennego).
5. W przypadku zamówień składających się z kilku Produktów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w
jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę
ostatniego Produktu objętego zamówieniem, chyba że w uzgodnieniu z Klientem postanowiono inaczej.
6. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Produktu do Klienta przez przewoźnika zgodnie z wybraną
przez Klienta metodą dostawy. Informacje o metodach oraz kosztach dostawy dostępne są na stronie Sklepu internetowego
oraz wskazywane są Klientowi w trakcie składania zamówienia.
7. Zamówienia wydawane są do dostawy wyłącznie w dni robocze.
8. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia
ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz
zawiadomić Sprzedawcę.
9. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących po stronie Klienta,
Sprzedawca posiada uprawnienie do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z taką sytuacją (np. koszty
zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub ponownej wysyłki do Klienta).
10. W przypadku, gdy Sprzedawca pokryje Klientowi szkodę powstałą w czasie przewozu Produktu, roszczenia przysługujące
z tego tytułu Klientowi wobec przewoźnika, w zakresie, w jakim zostały pokryte przez Sprzedawcę, przechodzą na
Sprzedawcę. Przejście roszczeń na Sprzedawcę nie wymaga zawarcia odrębnej umowy cesji.
11. Sprzedawca umożliwia odbiór zamówienia w punkcie stacjonarnym pod adresem ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980
Warszawa. Odbiór zamówienia możliwy jest wyłącznie w godzinach pracy punktu stacjonarnego po uprzednim
potwierdzeniu przez Sprzedawcę przygotowania Produktów do wydania.
§6. Metody płatności
1. Sprzedawca umożliwia dokonywanie płatności za zamówione Produkty:
a) w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Tpay (zgodnie z regulaminem systemu
Tpay.com), którego administratorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu;
b) w formie przedpłaty przelewem zwykłym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
c) za pobraniem;
d) gotówką przy odbiorze w punkcie stacjonarnym.
2. Klient wybierając przedpłatę zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie pięciu dni od momentu zawarcia umowy.
W przypadku braku płatności w określonym terminie zamówienie może zostać anulowane, a Sprzedawca uprawniony jest
do odstąpienia od umowy.
3. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu od operatora płatności elektronicznych informacji o
poprawnej autoryzacji transakcji lub po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym przy płatności przelewem zwykłym.
W przypadku płatności za pobraniem lub gotówką przy odbiorze w punkcie stacjonarnym Sprzedawca przystępuje do
realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu.
4. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Produktem lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w
trakcie składania zamówienia. Klient składając zamówienie na Produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu
internetowego wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy.
5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca
dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
§7. Odpowiedzialność za zgodność Produktu z umową
1. Zgodnie z art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedawca jest odpowiedzialny względem
Klienta będącego konsumentem za zgodność Produktu z umową sprzedaży. Postanowienia dotyczące konsumenta
zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43a ust.
2 lub 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został
wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43a
ust. 2 lub 3 ustawy oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
3. Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień określonych w niniejszym paragrafie odbywa się na koszt
Sprzedawcy.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia
i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę,
jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu
z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o
ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem
braku zgodności Produktu z umową.
5. Zgłoszenie o niezgodności Produktu z umową należy przesłać drogą elektroniczną na adres sklep@surf7.pl lub pisemnie
na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
6. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać
wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli
doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla
Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
umowy, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową;
b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową;
c) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności
z umową;
d) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez
uprzedniego skorzystania z możliwości jego naprawy lub wymiany;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową
w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny.
9. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
10. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca
konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że
konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Produkt należy dostarczyć na adres: Surf Seven Sport, ul. Wał
Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa.
12. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie
zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
13. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Produktu na nowy.
§8. Odstąpienie od umowy sprzedaży
1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje
prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
2. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Produktu w posiadanie
przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin biegnie od momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii
lub części.
4. Klient może odstąpić od umowy składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu, przesyłając je na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres sklep@surf7.pl.
5. Do zachowania terminu określonego w pkt 3 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego
upływem.
6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych
płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę,
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
11. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
12. Produkt należy dostarczyć Sprzedawcy na adres: Surf Seven Sport, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa.
13. Klient jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia Produktu na czas transportu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek
wysłanych za pobraniem.
14. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w stosunku do umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub
służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu.
§9. Odstąpienie od umowy
oraz postępowanie reklamacyjne w zakresie usług elektronicznych
1. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. usługa Konto
klienta, Newsletter) Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za
wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na
adres poczty elektronicznej sklep@surf7.pl.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze
ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta
postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu
internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres sklep@surf7.pl.
4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania
lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego
dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
5. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
§10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami w myśl art. 221 Kodeksu
cywilnego.
2. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się dla umów sprzedaży, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna zawierająca
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej
osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile Produkt nie został wydany
Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Klienta. Odstąpienie
od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie internetowym. Sprzedawca
zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez
Klienta sposobu płatności.
5. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz Klienta niebędącego konsumentem
wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
6. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Klientowi, osobie trzeciej
wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
7. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych szkód poniesionych
przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Klienta.
§11. Zasady zamieszczania opinii i ocen Produktu
1. Klient posiada możliwość zamieszczenie opinii i oceny zakupionego Produktu.
2. Celem zapewnienia rzetelności i wiarygodności opinii na stronie Sklepu internetowego możliwość zamieszczenia opinii i
ocen możliwa jest wyłącznie dla Klientów posiadających aktywne Konto klienta w Sklepie internetowym.
3. Klient tworzy opinię i dokonuje oceny poprzez formularz, który dostępny jest na karcie Produktu w Sklepie internetowym.
4. Zamieszczona przez Klienta opinia i ocena muszą być związana z Produktem oraz przedstawiać osobiste, subiektywne
odczucia Klienta z nim związane. Opinia lub ocena nie służą do wyrażania uwag skierowanych do Sprzedawcy w sprawie
usług przez niego świadczonych, a jedynie do subiektywnego odzwierciedlenia wrażenia na temat zakupionego Produktu.
5. Opinie i oceny są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w szczególności dla następujących celów: poprawienia
atrakcyjności oferty; zebrania informacji o Produktach i doświadczeniach Klienta w tym zakresie; polepszenia zakresu
oferowanych Produktów i usług oraz umożliwienia innym Klientom zapoznania się z opiniami i ocenami.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dowolności w publikacji opinii na stronie sklepu internetowego, w tym prawo do
zaniechania publikacji lub usunięcia już opublikowanych opinii i ocen w przypadku, gdy ich wiarygodność budzi zastrzeżenia
np. opinia dodana przez Klienta, który nie dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
7. Klient zamieszcza opinię wyłącznie na własną odpowiedzialność, potwierdzając równocześnie, że jest jej wyłącznym
autorem, a tym samym przyjmuje na siebie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw w związku z
zamieszczeniem opinii.
8. Zabrania się umieszczania opinii, których treść narusza prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich; ma charakter
bezprawny; zawiera informacje reklamowe, marketingowe lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do
Sprzedawcy.
9. Klient z chwilą wystawienia opinii udziela Sprzedawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z treści opinii (w części lub w
całości) poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie za pośrednictwem stron internetowych w sposób
umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i
czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu lub za pośrednictwem nośników informacji, w szczególności o charakterze
reklamowym, w celu promocji i marketingu Produktów i Sklepu internetowego.
10. Licencja udzielana jest przez Klienta bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla
Klienta i innych podmiotów uprawnionych do treści. Licencja wygasa z chwilą usunięcia opinii z zasobów Sklepu
internetowego.
§12. Odpowiedzialność Sprzedawcy
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez
podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub
uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób niezgodny
z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami
współżycia społecznego lub zwyczajami.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu
internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania.
Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw
Klienta.
§13. Własność intelektualna
1. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie internetowym (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie
pochodzące od Klienta lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną
własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością
cywilną oraz karną.
2. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w
zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku,
gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Sprzedawcę.
3. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych
czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w
szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Sklepu internetowego lub jego
części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Sklepie internetowym treści,
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.
§14. Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na
stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana
postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej
wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę,
jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy
w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego. W przypadku, gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a
przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej za pośrednictwem
sklepu internetowego.
3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów
sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki
działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie o podjęcie działań mających na celu pozasądowe
rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).
4. Niezależnie od pkt 3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie
niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem
www.uokik.gov.pl.
5. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą
za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie:
a) sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, jeżeli Klient jest
konsumentem,
b) sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy, jeżeli Klient nie jest konsumentem.
7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 marca 2023 r.

Shopping Cart
preloader