Polityka zwrotów i reklamacji

Udostępnij w mediach społecznościowych

POLITYKA ZWROTÓW
Prawo do odstąpienia od umowy
Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy
lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie Produktu.
Poprzez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy
sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego do nas pocztą lub drogą elektroniczną na
sklep@surf7.pl.
Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu
naszego Sklepu internetowego. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient przesłał informację dotyczącą wykonania
przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Informujemy, iż prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów
określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w stosunku do umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji
konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym
koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym)
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji
o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych
sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się
na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu
dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prosimy o odesłanie Produktu na adres: Surf Seven Sport, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o odstąpieniu od
umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
Informujemy, iż klient będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ
Zgodnie z art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedawca jest odpowiedzialny
względem Klienta będącego konsumentem za zgodność Produktu z umową sprzedaży. Poprzez konsumenta
rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy
z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w art.
43a ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili
zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności
z umową określonych w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy
Produktu.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia
i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez
Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że
brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu,
istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić
ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.
Zgłoszenie o niezgodności Produktu z umową należy przesłać drogą elektroniczną na adres sklep@surf7.pl lub
pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do
Regulaminu.
Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może
dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda
wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub
wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z
umową.
Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu
od umowy, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową;
b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową;
c) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do
zgodności z umową;
d) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy
bez uprzedniego skorzystania z możliwości jego naprawy lub wymiany;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z
umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny.
Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca
zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu
jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z
żadnymi kosztami.
Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Produkt należy dostarczyć na adres: Surf Seven Sport, ul. Wał
Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa.
Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania.
Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Produktu na nowy.

Shopping Cart
preloader