Regulamin sklepu Surf Seven Sport

1. Postanowienia Ogólne

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Sprzedający – Surf Seven Sport Piotr Puzynowski, 03-980 Warszawa, ul.Wał Miedzeszyński 377, NIP 5251375941, REGON 013021466

Klient" – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu w jakikolwiek sposób, w szczególności odbiera dane ze Sklepu lub umieszcza dane w Sklepie.

Sklep Internetowy (Sklep)” - serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.surf7.pl za pośrednictwem, którego Klient może kupić Produkty i / lub dokonać rezerwacji,

Rejestracja'' - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta "Konta Klienta", dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Operatora na stronie serwisu Sklepu, 

Login” – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do "Konta Klienta", ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji. 

Hasło” – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, 

Konto” – miejsce w Sklepie dostępne dla Klienta po zalogowaniu, poprzez podanie loginu i hasła, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane do Sklepu, w szczególności dane dotyczące Klienta, i zarządza nimi, odbiera określone dane ze Sklepu, jak również uzyskuje dostęp do funkcjonalności Sklepu dostępnych wyłącznie dla Klientów posiadających Konto w Sklepie. Klient, który nie posiada Konta, powinien liczyć się z tym, że będzie miał dostęp do mniejszej liczby funkcjonalności Sklepu, w szczególności może mieć ograniczone możliwości w zakresie wprowadzania, zarządzania i pobierania danych (treści) ze Sklepu, 

Produkt” – Towar prezentowany w Sklepie Internetowym "Surf Seven Sport",

Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, 

Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę Produktu, 

Regulamin obowiązuje od dnia 05.04.2014r.

Zamówienia są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Wszystkie podawane ceny przez sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie.

Podawane ceny są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.

Ceny w sklepie mogą ulec zmianie w każdej chwili. Aktualna cena jest widoczna w opisie produktu w dniu składania zamówienia i jest ona wiążąca do zawarcia umowy kupna sprzedaży.

Do ceny produktu należy doliczyć koszty dostawy, które uzależnione są od wybranego przez klienta sposobu dostawy. Całkowita kwota zamówienia wraz z ceną dostawy widnieje w podsumowaniu każdego zamówienia. 

Aktualne sposoby dostawy oraz ich ceny można znaleźć pod adresem:  wysyłka

Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego, jako obowiązującego. Dotychczasowi klienci o zaistniałych zmianach zostaną skutecznie powiadomieni poprzez stosowne informacje na własnych kontach klienckich w sklepie.  

Klient może odstąpić od kupna w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu bez podania przyczyn.

Wszystkie produkty oferowane przez sprzedającego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego , jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). 

Zapytania odnośnie oferowanych produktów można składać na adres poczty elektronicznej sklep@ surf7.pl 

Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

2. Warunki techniczne korzystania ze Sklepu

 1.  W celu prawidłowego korzystania przez Klientów z usług dostępnych w Sklepie, niezbędne jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:
  • połączenie z siecią Internet,
  • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów w sieci Internet,
  • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki tego typu.
 1. W celu dokonania rejestracji w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Na to konto zostaną wysłane wskazówki, co do rejestracji w sklepie.
 1. Sprzedający zaleca również, aby na urządzeniu używanym do komunikacji ze sklepem było zainstalowane najnowsze oprogramowanie Adobe Flash Player oraz Java (Oracle).
 2. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 8 lub nowsza, FireFox wersja 21 lub nowsza, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego też zalecamy je wyłączyć.

3. Licencjonowanie treści

 1. Wszystkie zdjęcia, teksty, elementy graficzne oraz pliki będące na stronie sklepu, są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody właściciela.

  Na potrzeby Regulaminu dane (treści), określa się, jako: Własne Treści. Umieszczając w Sklepie Własne Treści Klient udziela Sprzedającemu niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo licencji na:
  • korzystanie, w tym utrwalanie i zwielokrotnianie w jakikolwiek sposób i formie, oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób Własnych Treści, w tym, w celu udostępniania ich w ramach Sklepu, w szczególności w taki sposób, by każdy, w dowolnie wybranym czasie i miejscu, mógł mieć do nich dostęp, za pośrednictwem sieci Internet lub innej sieci służącej do przesyłu danych, odpłatnie lub nieodpłatnie, według swobodnego wyboru Sprzedającego;
  • dokonywanie modyfikacji Własnych Treści w takim zakresie, by umożliwić ich prawidłowe udostępnianie w ramach Sklepu, a także w celu dokonania korekty oczywistych błędów lub omyłek, w szczególności pisarskich, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych;
 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Własne Treści umieszczane przez niego w Sklepie;
 2. Sprzedającyumożliwia Klientom, pod warunkiem zawarcia odrębnej, pisemnej Umowy, dodawanie Własnych Treści płatnych w zakresie i na warunkach określonych w umowie zawartej przez Klienta ze Sprzedającym;
 3. Klient umieszczając w Sklepie Własne Treści wyraża zgodę na ich eksportowanie przez Sprzedającego do innych serwisów internetowych, z którymi w danym momencie współpracuje Sprzedający, celem ich udostępniania, w szczególności w sieci Internet, przez takie serwisy. 

4. Rejestracja i logowanie

 1. W celu dokonania rejestracji w Sklepie podmiot zainteresowany korzystaniem z usług świadczonych przez Sprzedającego w ramach Sklepu jest zobowiązany wypełnić formularz rejestracyjny. Wybrać czy w Sklepie będzie widniał, jako osoba prywatna czy firma, wybrać login, pod jakim będzie widoczny w Sklepie, podać poprawny adres poczty elektronicznej (e-mail) niezbędny do aktywacji Konta, ustawić bezpieczne hasło uniemożliwiające osobom trzecim podszycie się pod Klienta.
 2. Następnie osoba zainteresowana korzystaniem z usług świadczonych przez Operatora w ramach Sklepu powinna odebrać swoją pocztę podaną podczas rejestracji i postępować zgodnie z instrukcjami przesłanych przez Operatora.
 3. Formularz rejestracyjny powinien zostać wypełniony przez Klienta rejestrującego się w Sklepie zgodnie z prawdą, tj. wpisywane dane powinny odpowiadać stanowi faktycznemu. Klient jest zobowiązany na bieżąco i niezwłocznie aktualizować swoje dane w Sklepie, jeżeli nastąpiła ich zmiana.
 4. Sprzedający umożliwia, za pośrednictwem Sklepu, korzystanie z usług świadczonych w ramach Sklepu, polegających na umożliwieniu Klientowi dostępu do poszczególnych funkcjonalności Sklepu, dostępnych nieodpłatnie lub odpłatnie. 
 5. Z chwilą pozytywnego zakończenia procesu rejestracji przez KlientaSprzedającego następuje utworzenie nowego Konta, a w konsekwencji zostaje zawarta umowa na świadczenie usług w ramach „Surf Seven Sport”. Przedmiotowa umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 6. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest firma „Surf Seven Sport”. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez „Surf Seven Sport” z siedzibą Warszawa 03-980 ul. Wał Miedzeszyński 377, dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem Sklepu „Surf Seven Sport” zgodnie z regulaminem i promowaniem towarów i usług „Surf Seven Sport”. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz poprawiania ich w siedzibie „Surf Seven Sport”. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw, co do przetwarzania jego danych przez Operatora lub żądać ich usunięcia, co jednak będzie wiązać się z usunięciem konta Klienta. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do „Surf Seven Sport” na piśmie na adres korespondencyjny Warszawa 03-980 ul. Wał Miedzeszyński 377
 7. Klient może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie. Niedozwolone jest udostępnianie przez Klienta danych umożliwiających zalogowanie się na Konto osobom trzecim.
 8. Zabronione jest prowadzenie przez Klientów jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu oraz umieszczanie materiałów niezwiązanych z tematyką Sklepu. 
 9. Zabronione jest umieszczanie przez Klientów w Sklepie, w jakiejkolwiek formie, reklam, ofert lub materiałów promocyjnych konkurencyjnych serwisów WWW, chyba, że za uprzednią zgodą Sprzedającego.
 10. Osoby trzecie mają prawo prowadzenia w Sklepie konkurencyjnej wobec Sprzedającego działalności wyłącznie na podstawie uprzednich, indywidualnych uzgodnień ze Sprzedającym, co do warunków prowadzenia takiej działalności w ramach Sklepu.

5. Zamówienia

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego "Surf Seven Sport" należy wejść na stronę internetową www.surf7.pl dokonać rejestracji nowego użytkownika lub w przypadku korzystania już z naszych usług zalogować się do sklepu. Wykonać wyboru towaru, jego kolorystyki i rozmiaru, ilości podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 1. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 1. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 1. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego "Surf Seven Sport" wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu zamówienia,
  • ilości zamawianych produktów,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów, (jeśli występują),
  • wybranego sposobu dostawy,
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Złożenie zamówienia jest wiążące dla obu stron zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, a umowa sprzedaży w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Sprzedający wyśle informację zwrotną z potwierdzeniem złożenia zamówienia i przyjęciem go do realizacji
 1. Zamówienia mogą być składane 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, jednak realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze w godzinach 11-18.
 2. Zamówienia, które wpłyną do godziny 13.00 są wysyłane jeszcze tego samego dnia. Pozostałe zamówienia są wysyłane w następnym dniu zgodnie z chronologią ich wpływu.
 3. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranej formy dostawy.
 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 72 godzin (w dni robocze).  
 2. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięciu przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.
 3. Wysłanie przez Klienta Zamówienia, stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z firmą Surf Seven Sport, właściciela Sklepu Internetowego "Surf Seven Sport".
 4. Po złożeniu zamówienia przez KlientaSurf Seven Sport potwierdzi otrzymanie zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadkach przedłużającego się oczekiwania na potwierdzenie zamówienia Klient proszony jest o sprawdzenie folderu wiadomości niechcianych zwanego też czasem Spam-em.
 5. Klient może anulować złożone zamówienie samodzielnie korzystając z formularz kontaktowego (dla zalogowanych klientów) do czasu potwierdzenia wysyłki towaru przez sklep.

6. DOSTAWA

W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego elementu danego zamówienia, chyba, że Strony postanowią wspólnie inaczej.

 1. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany przez  przewoźnika UPS na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres. 
 2. W przypadku niedostępności części produktów zamówionych przez Klienta, jest on informowany o stanie zamówienia. Klient może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). 

7. Płatności

 1. Kupujący może dokonać płatności w następujący sposób:
  • przelewem na konto BZWBK: 68 1090 1030 0000 0001 1769 8099 – realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
  • przy odbiorze osobistym przesyłki – realizacja zamówienia następuje bezpośrednio po jego złożeniu. 

8. Odstąpienie od umowy

 1. W okresie czternastu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Kupujący jest zobowiązany przesłać Oświadczenie o dostąpieniu od zawartej umowy zakupu towaru w dowolnej formie pisemnej. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

  Surf Seven Sport  03-980 Warszawa ul. Wał Miedzeszyński 377
 1. Zwracany przez Klientatowar powinien zostać opakowany, sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. W przypadku zniszczenia, które nastąpi w wyniku nienależytego zapakowania sklep zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zwrotu.
 2. Sprzedający w ciągu pięciu dni roboczych dokona zwrotu kwoty wpłaconej przez Klienta (cena towaru plus doliczone koszty wysyłki).
 3. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej części Zamówienia, zwrot środków pieniężnych (cena towaru oraz koszt dostawy) nastąpi proporcjonalnie do wartości zwracanego Towaru.
 4. Towar nowy, wolny od wad, zakupiony na wyprzedaży w naszym sklepie nie podlega zwrotowi.

9. Wymiana towaru

 1. Wymiana towaru możliwa jest do 10 dni od momentu otrzymania paczki. Wymiany wysłane po okresie 10 dni nie będą uwzględniane. 
 2. Wymiana towaru może być dokonana jedynie w obrębie jednego modelu – może dotyczyć zmiany rozmiaru lub koloru, lub na inny model oferowany w tej samej cenie.
 3. Wymiana towaru jest całkowicie darmowa. Klient ponosi tylko koszt przesłania towaru w obie strony. 
 4. Wymianie podlega towar z kompletem metek i bez śladów użytkowania (zapachu perfum, plam, itd.).

10. Reklamacja towaru

 1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
 2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy.
 3. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, Klient proszony jest o uzupełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy lub przesłanie zdjęć oraz dokładnego opisu niezgodnego z umową Towaru na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. 
 6. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 7. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy, który przekaże Towar wraz z reklamacją Klienta producentowi.
 8. Towar objęty gwarancją producenta należy dostarczyć wraz z dokumentem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacji na adres Surf Seven Sport 03-980 Warszawa ul. Wał Miedzeszyński 377
 9. Zaleca się aby Klient przed rozpoczęciem procedury reklamacyjnej skontaktował się ze Sprzedawcą poprzez Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  i wskazał numer zamówienia oraz podał informacje dotyczące wady i okoliczności jej wystąpienia. W takiej sytuacji Sprzedawca udzieli Klientowi wszelkich informacji niezbędnych w przedmiocie dalszego postępowania. Zaleca się aby Klient w celu realizacji swoich uprawnień wynikających z gwarancji dołączył dowód zakupu Towaru oraz skorzystał z formularza dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy.
 10. Załączenie dowodu zakupu i uzupełnienie formularza reklamacyjnego jest podstawą przyjęcia towaru do reklamacji i usprawni procedurę reklamacyjną.
 11. Towary bez dokumentu zakupu ( paragon / faktura ) oraz zakupione w innym sklepie niż Surf Seven Sport nie będą przyjęte do reklamacji.

11. Polityka prywatności

 1. W trosce o świadczenie usług najwyższej jakości, informujemy o korzystaniu z tzw. plików "cookies". Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Zapewniamy, że korzystanie z ciasteczek nie jest związane z gromadzeniem osobistych lub prywatnych danych i jest wolne od wirusów. Służą one jedynie celom administracji serwisem, dostarczania treści zgodnych z zainteresowaniami użytkowników i optymalizacji witryny a w szczególności:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

12. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, to pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. 
 3. W przypadku, gdy Klient jest płatnikiem podatku VAT (np. podmioty gospodarcze) uprasza się o wcześniejsze przesłanie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. upoważnienia do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.